Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodu ecoegg.sk


1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky ecoegg.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.ecoegg.sk.
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti
predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na
strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ecoegg.sk je BZS s.r.o.,
Stromová 17, 83101 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1, odd: Sro, vl. č. 79856/B, IČO: 46574581, DIČ: 2023502415, korešpondenčná adresa je
Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa
právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ecoegg.sk zákonom č. 40/1964 Z. z.
Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane
spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou
stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami
ecoegg.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
2. Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane
dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah
dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý
spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ,
ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky
alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti
Firma (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného
súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením
objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim
vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito
obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim
v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí
s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svoj
Pri vrátení tovaru použite prosím formulár, ktorý nájdete tu.
4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Ak je kupujúcim Firma, na tovar
sa poskytuje záruka v trvaní 6 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V
prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný
bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
 sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie,
že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za
bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má
kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne
užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po
oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru
alebo právo od zmluvy odstúpiť
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli
spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn.
vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku,
jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko
predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná
o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje,
postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie
kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom.
Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú
reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu
tovaru nájdete tu.
5. Platobné podmienky
V internetovom obchode www.ecoegg.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto
spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru na
pošte.
bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol.
Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatrabanke. Po prijatí platby
odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.
platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu
banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne
okamžite. Podporujeme bezpečné platby.
6. Dodacie podmienky
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky
potrebné údaje na jej vybavenie. Ak ste sa rozhodli pre platbu bankovým prevodom, dodacia
lehota začína plynúť až od dňa pripísania sumy na náš účet. V prípade, ak sa objednaný
tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť
kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy je 0,90 Eur, pri
zásielkach na dobierku 2,40€. Internetový obchod www.ecoegg.sk dodáva svoje produkty
prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak nie je dohodnuté inak, doručenie zásielky je do 3
pracovných dní.
Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v okamihu odovzdania tovaru
priamo kupujúcemu, alebo dopravcovi na prepravu. Tovar je dodávaný v bežných
ochranných o baloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných
strán vyplývajú špeciálne požiadavky. Tovar je kupujúcemu dodaný s priloženou faktúrou.
Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci skontroluje tovar za
prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie
obalu prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom doručovateľa a spíše reklamačný list.
Pokiaľ tak kupujúci neučiní, dopravca ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu
dopravou poškodeného tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie
objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky
zavinené poštou prípadne dopravcom.
V prípade, že i kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta
určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, alebo neprebraný dohodnutým
osobným odberom, je predávajúci oprávnená požadovať od kupujúceho náhradu škody vo
výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.
7. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Firma BZS s.r.o. nie je platcom DPH.
Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného
zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že
cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o
správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude
kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.
8. Zľavy a zľavové kupóny
V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy
či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu
odmietnuť.
V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku
bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.
Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave
(formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú
pravidlá zľavy podrobne opísané.
Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V
prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.
V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota
nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.
9. Vyjadrite svoj názor
V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk a
Pricemania.sk. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými.
Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.
10. Ochrana osobných údajov
Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a držíme sa
príslušných štátnych i európskych nariadení o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie
aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.
Vaše osobné údaje spracovávame a využívame len s Vaším výslovným súhlasom a striktne
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto
obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov
v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného
vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného na korešpondenčnú
adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail info@ecoegg.sk.
Uchovávame tie informácie, ktoré sme od Vás so súhlasom získali, napríklad, keď ste sa
zaregistrovali do e-shopu, zúčastnili sa súťaží, keď ste si objednali zasielanie noviniek
prostredníctvom e-mailových správ alebo keď nás kontaktujete. Ďalej rovnako
zaznamenávame informácie o vašich záujmoch prostredníctvom analýzy Vašich kliknutí na
webových stránkach a v e-mailových správach, ktoré od nás dostanete.
Kedykoľvek môžete na požiadanie získať informácie o údajoch, ktoré si o Vašej osobe
evidujeme podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu či bez Vášho predchádzajúceho informovania
nepredávame žiadnym tretím stranám k ďalšiemu využitiu, hlavne Vaše osobné údaje nie sú
predávané, prenajímané ani vymieňané. Výnimkou sú prepravné spoločnosti, ktorým Vaše
údaje poskytujeme za účelom zabezpečenia prepravy tovaru k Vám. Poskytujeme im len
údaje nevyhnutné pre zabezpečenie plynulosti logistického systému prepravnej spoločnosti.
Radi by sme Vás informovali, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je
Úrad pre ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, www.uoou.sk, je orgánom štátnej
správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov
a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracovávaní ich
osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou,
ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


11. Záverečné a osobitné ustanovenia
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a
predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické
kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu
uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju
uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.
Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním
objednávky.
Orgán dozoru vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
2.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na
získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných
sporov) tiež webovú stránku
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri
ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:
a) spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na
príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom
konaní;

Späť do obchodu