Vrátenie tovaru

U nás nakupujete bezpečne. Máte 14 dní na to, aby ste zistili, či vám tovar vyhovuje.

Ak ste u nás nakúpili ako Spotrebiteľ, máte právo bez udania dôvodu nám tovar vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho doručenia. Toto právo sa na vás nevzťahuje, ak ste u nás nakúpili ako Firma.

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, vymáhať od kupujúceho.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Ak ste sa rozhodli od zmluvy odstúpiť, oznámte nám to prosím mailom na info@ecoegg.sk.

V žiadnom prípade prosím nezasielajte tovar späť na dobierku! Dobierky nepreberáme!

Pri vrátení tovaru použite prosím formulár, ktorý nájdete tu

Späť do obchodu